Mesečni arhiv: avgust 2013

Prevajanje strokovnih člankov

Prevajanje znanstvenih in strokovnih člankov

Prevajanje je le en del procesa, v katerem se prenaša zapisano vsebino iz enega jezika v drug jezik. Poleg tega je za kakovost izjemno pomemben jezikovni pregled prevoda. Vendar je težava predvsem v tem, da velikokrat jezikovni pregled naredi ista oseba, ki poskrbi tudi za prevajanje. Vendar pa je običajna težava pri tem, da ista oseba ne more opaziti vseh jezikovnih napak, ki jih je naredila sama. Zato se lektoriranje oziroma jezikovni pregled vedno zaupa drugi osebi. Če sami iščete prevajalca, potem obstaja nevarnost, da bo jezikovni pregled naredila ista oseba, tako da je verjetnost, da bodo ostale nekatere napake neodkrite, precej visoka.

Na drugi strani pa lahko prevajanje zaupate prevajalski agenciji, ki vam ponuja poleg prevajanja tudi jezikovni pregled. Celotna storitev je nekoliko dražja, vendar pa boste na tak način zagotovili visok nivo prevoda. Takšen resen pristop je izjemno pomemben, če gre za prevod znanstvenega članka. Pri znanstvenih in strokovnih besedilih je zelo pomembno, da se skozi prevod pomen izvornega besedila nikjer ne spremeni. Jezik znanstvenih besedil je analitičen, kar pomeni, da stavki razvijajo argument in je zelo pomembno, kje v besedilu stoji določen pomen. Prevajanje takšnih tekstov mora biti strogo analitično in ne sme posegati v strukturo argumentacije. Jasno je, da prevajalec nima veliko svobode pri iskanju rešitev. Običajno se mora sklicevati na uveljavljene termine, ki se uporabljajo na področju iz katerega prihaja originalno besedilo.

Prevajanje znanstvenih del in člankov ni nekaj, kar se lahko loti vsak prevajalec. Pomembne so predvsem izkušnje, da nastane kvaliteten prevod. Nekateri prevajalci so posebej usposobljeni za prevajanje na posebnih prevajalskih področjih. Bodisi gre za prevajalce, ki so dodatno izobraženi na teh strokovnih področjih, bodisi gre za prevajalce, ki imajo že veliko izkušenj in s tem pridobljenega poznavanja posebnih področij. Prevajanje znanstvenih in strokovnih del pa predstavlja tudi posebno odgovornost, saj ima lahko hujše posledice za ugled avtorja, če pride do napak.

http://www.prevodialkemist.si/

Merila znanja za sodnega tolmača so velika

Sodni tolmač mora prevajati na sodnih narokih, opravlja prevajanje uradnih listin izdelanih v sodnih postopkih, prevajati mora v vseh uradnih postopkih in prevajati vse listine tudi na zahtevo fizične ali pravne osebe in ne samo na zahtevo državnih organov. Ima tudi pravico opremiti prevod s klavzulo istovetnosti. In tudi prevod mora opremiti z žigom v skladu s pravilniki in zakonom.
Sodni tolmač ima pravico do povrnitve stroškov v zvezi s svojim delom in tudi pravico do nagrade za opravljeno delo. To se tudi obračuna v skladu s pravilnikom.

Kdo lahko postane sodni tolmač?

Kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo. Obvladati mora zelo dobro materin jezik in tuj jezik v katerega poteka prevajanje ali iz katerega poteka tolmačenje. Merila za tolmača so zelo velika in stroga , še posebno za ustne prevajalce. Pri prevajanju je potrebno vedno tudi zapriseči. Zelo zazširjeni so jeziki za prevajanje v italijanski jezik, angleški jezik, francoski jezik in španski jezik. Za manj razširjene jezike niso merila tako visoka. Velikokrat je razširjeno napačno mnenje, da lahko postane sodni tolmač vsakdo in, da je to dejavnost za dodaten zaslužek, kar seveda ni tako. Ker je veliko povpraševanje po sodnih tolmačih, obstajajo seminarji za sodne tolmače. Pripravlja jih Ministrstvo za pravosodje. To mora vse potekati v skladu z Zakonom in pravilniki o sodnih tolmačih. Seminarji omogočijo kandidatu, da dobi znanja tudi s področja prava in s področja jezika. Seznaniti se mora s pravno terminologijo. Dobi tudi vsa priporočila za literaturo, da se izpopolni na področjih, ki so nujna za prevajanje in biti sodni tolmač. Zelo dobro je potrebno znati oba jezika, slovnico, pravopis, pravno tehnologijo in terminologijo.

Biti sodni tolmač je dinamično delo in zelo zanimivo delo. Potrebuje velikega strokovnjaka na različnih področjih. Prevajanje je lahko ustno ali pisno. Ustno je nekoliko zahtevnejše, ker poteka v trenutku in ni časa za razmislek ali popravek.

Še več na to temo na spletni strani: prevajanje.spletni-slovar.com

Prevajanje besedil in ciljna publika

Prevajanje besedil je postopek, s katerim prevajalec prenaša pomen iz izvornega jezika, v katerem je originalno besedilo napisano, v drugi jezik. Najbolj kakovostno prevajanje besedil lahko pričakujemo od prevajalca, ki je tako imenovani bilinguist. To je oseba, ki je živela v okolju, v katerem so uporabljali oba jezika. Praksa kaže, da so prevajalci, ki so imeli življenjski stik z jezikom, pri svojem delu veliko boljši od tistih, ki so se tuj jezik učili v šolskih klopeh. Imeti življenjske izkušnje z jezikom pomeni, da ga oseba uporablja na naraven način in razume rabo jezika na precej bolj globokem nivoju. Vedno moramo upoštevati to, da jezik niso le slovnična pravila, ampak je sestavljen tudi iz metaforične in metonimične ravni. Tisto prevajanje besedil, ki tega ne upošteva, se nahaja na nivoju dobesednega prevajanja. Kakšen negativen vpliv ima to na končni prevod, pa je odvisno predvsem od originalnega besedila. Bolj kot je izvorno besedilo enostavno, manj bo dobesedno prevajanje besedil škodilo končnemu prevodu.

Problem, ki ga prinaša dobesedno prevajanje besedil, je v tem, da je bralcu takoj jasno, da besedilo ni bilo izvorno napisano v tistem jeziku, v katerem ga bere. Občutek, da nekdo bere prevod, je znak za to, da je prevod slabši, kot bi sicer lahko bil.

Kakšne bodo vaše zahteve glede kakovosti, je predvsem odvisno od ciljne publike, ki bo prevod brala. Če gre za besedilo, ki spominja na kratek časopisni članek, potem bo dobesedno prevajanje besedil ustvarilo manj škode, kot če bi bilo na tak način prevedeno literarno besedilo. Pri prevajanju raznih priročnikov in navodil za uporabo, pa je včasih bolj dobeseden način prevajanja lahko še celo dobrodošel. Prevajanje besedil tako tehnične narave, kot so navodila za uporabo, ne dopušča prevajalčeve interpretativne svobode, ampak more čim bolj natančno prenesti vsebino v ciljni jezik. O primernosti stila prevajanja navsezadnje odloča namen, ki mu besedilo služi.

Več na spletni strani.