Arhiv Značk: dogajanje

občina mirna peč

Mirna Peč, občina treh dolin

Mirna Peč je dolenjska občina, ki jo sestavljajo globodolska, mirnopeška in šentjurska dolina.

Občina Mirna Peč je nastala leta tisoč devetsto devet in devetdeset, meji na mestno občino Novo Mesto, Mokronog-Trebelno, Trebnje in Žužemberk. Meri oseminštirideset kvadratnih kilometrov in sodi med manjše slovenske občine.
Mirnopeška dolina se napaja s ponikalnico Temenica. Na dan pride v Zijalu, ponikne v Dnu pod Goriško vasjo. Dolino zaznamuje z značilnimi meandri, zaradi njih je uvrščena pod varstvo kot naravna dediščina. Šentjursko dolino napaja potok z dvema imenoma, Poljanski potok oziroma Igmanca. Dve imeni si je potok prislužil zaradi značilnega ponikanja. Pod zemeljsko površje ponikne dvakrat. Njegove vode bogati Kamen potok. Tretja dolina občine Mirna Peč ima dve vodna vira, ki tečeta pod zemeljskim površjem ter se izlivata v porečje Krke. Površinske tekoče vode Globodolska dolina nima. Doline občine Mirna Peč je stičišče robov alpskega, panonskega in dinarskega sveta, prevladujoče so karbonatne kamenine. Na nekaterih delih je moč opazovati tipično kraške pojave, kot so vrtače in kraške jame. Doline sestavljajo naplavljene ravninske površine z ilovico in peščeno glino pomešane mehkejše usedline. Značilno gričasto obliko so pokrajin na območju občine Mirna Peč dali tektonski prelomi. Reka Temenica je največja dolenjska ponikalnica, v zgornjem toku teče po nepropustnih kameninah. Prvič ponikne pri vasi Dolenje Ponikve v številne požiralnikih. Na dan pride v Zijalu, visoki skalni pečini na koncu zatrepne doline. Pod njo teče v podzemnem toku ter drugič privre na dan. Med naravne spomenike sodi lipa na Hmeljčiču . Ne bo je težko najti, saj raste pred vaško cerkvijo. Med kulturne spomenike občine Mirna Peč štejemo župnijsko cerkev sv.Kancijana, cerkev svetega Jurija v Šentjurju na Dolenjskem, popotnike od daleč pozdravi cerkev Svete Ane, ki leži na vrhu istoimenskega hriba, v Biški vasi pa ob cesti nadstropna kapelica iz devetnajstega stoletja.

Mirna Peč je občina s slikovito pokrajino.

cerkno

Cerkno, slikovito naselje

Cerkno je slikovito naselje ob potoku z istim imenom.

Nastanek naselja ni naključen, Cerkno ima v tem pogledu podobne in tipične korenine. Območje predstavlja križišče poti, ki so povezovale Posočje s starim rudarskim mestom Idrijo ter Poljansko dolino. O pomembnosti območja priča rimska utrdba na bližnjem Gradišču. V času avstro-ogrske je bilo Cerkno kraj okrajnega sodišča, leta tisoč devetsto je v naselju začela delovati čipkarska šola . Naselje šteje tisoč petsto prebivalcev, občina pa preko štiri tisoč šesto prebivalcev. Širše območje naselja Cerkno je bilo prvič omenjeno v enajstem stoletju, zgodovinski ostanki pa pričajo o naselitvi že v času ledenodobnega človeka. Najbolj znana najdba je neandertalčeva piščal, najdena v arheološkem najdišču Divje babe. Območje današnje občine Cerkno je bilo naseljeno v obdobju Keltov in Ilirov. Pomemben vpliv na naselitev je imela prometnica, ki je izkoristila naravne danosti prehoda iz Poljanske in Selške doline v porečje reke Soče. Rimljani so z zgrajenimi prometnicami omogočali v širšem pomenu pretok ljudi in blaga med Furlanijo in Kranjsko, ter vseh bližnjih in daljnih območji. Območje občine Cerkno je med enajstim in štirinajstim štetjem upravljal tolminski oglejski patriarh, kasneje je prišlo pod beneško upravo, sledilo je habsburško obdobje. V novejšem obdobju je območje zaznamovala leta tisoč devetsto dvajset začrtana rapalska meja med Italijo in Jugoslavijo. Cerkno je sodilo v italijansko državo, meja z Jugoslavijo pa je potekala po okoliških hribih cerkljansko-idrijskega hribovja. Občina je nastala leta tisoč devetsto štiriindevetdeset, meji na občine Idrija, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Tolmin. Nastanek občine ni naključje, saj je območje zaključena regija, ki leži na območju naravnega prehoda med primorskim in alpskim svetom v porečju Cerknice in Idrijce. Območje ima slikovito lego naselja, ki se iz doline širi na obronke cerkljansko idrijskega območja. Prijetno klimo oblikujejo vplivi toplejšega primorskega območja, ki se na tem območju srečujejo s alpskimi .

Cerkno je prijetno naselje.