Merila znanja za sodnega tolmača so velika

Sodni tolmač mora prevajati na sodnih narokih, opravlja prevajanje uradnih listin izdelanih v sodnih postopkih, prevajati mora v vseh uradnih postopkih in prevajati vse listine tudi na zahtevo fizične ali pravne osebe in ne samo na zahtevo državnih organov. Ima tudi pravico opremiti prevod s klavzulo istovetnosti. In tudi prevod mora opremiti z žigom v skladu s pravilniki in zakonom.
Sodni tolmač ima pravico do povrnitve stroškov v zvezi s svojim delom in tudi pravico do nagrade za opravljeno delo. To se tudi obračuna v skladu s pravilnikom.

Kdo lahko postane sodni tolmač?

Kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo. Obvladati mora zelo dobro materin jezik in tuj jezik v katerega poteka prevajanje ali iz katerega poteka tolmačenje. Merila za tolmača so zelo velika in stroga , še posebno za ustne prevajalce. Pri prevajanju je potrebno vedno tudi zapriseči. Zelo zazširjeni so jeziki za prevajanje v italijanski jezik, angleški jezik, francoski jezik in španski jezik. Za manj razširjene jezike niso merila tako visoka. Velikokrat je razširjeno napačno mnenje, da lahko postane sodni tolmač vsakdo in, da je to dejavnost za dodaten zaslužek, kar seveda ni tako. Ker je veliko povpraševanje po sodnih tolmačih, obstajajo seminarji za sodne tolmače. Pripravlja jih Ministrstvo za pravosodje. To mora vse potekati v skladu z Zakonom in pravilniki o sodnih tolmačih. Seminarji omogočijo kandidatu, da dobi znanja tudi s področja prava in s področja jezika. Seznaniti se mora s pravno terminologijo. Dobi tudi vsa priporočila za literaturo, da se izpopolni na področjih, ki so nujna za prevajanje in biti sodni tolmač. Zelo dobro je potrebno znati oba jezika, slovnico, pravopis, pravno tehnologijo in terminologijo.

Biti sodni tolmač je dinamično delo in zelo zanimivo delo. Potrebuje velikega strokovnjaka na različnih področjih. Prevajanje je lahko ustno ali pisno. Ustno je nekoliko zahtevnejše, ker poteka v trenutku in ni časa za razmislek ali popravek.

Še več na to temo na spletni strani: prevajanje.spletni-slovar.com